Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Long Term Results Of Refractory Glaucoma Cases With Ahmed Glaucoma Valve Implantation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 15-22 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.015  

Long Term Results Of Refractory Glaucoma Cases With Ahmed Glaucoma Valve Implantation

Serpil Yazgan1, Uğur Çelik2, Sılay Cantürk Uğurbaş1, Şükrü Bayraktar3, Ömer Faruk Yılmaz3
1Bülent Ecevit University, School of Medicine, Department of Ophthalmology, Zonguldak, Turkey
2Medeniyet University, School of Medicine, Department of Ophthalmology, İstanbul, Türkiye
3Beyoğlu Eye Research and Training Hospital, Glaucoma Department, İstanbul, Türkiye

To evaluate the efficacy of the long term results of Ahmed glaucoma valve(AGV) implantation at refractory glaucoma cases on intraocular pressure, visual acuity and cornea. The cases AGV implanted with refractory glaucoma were evaluated retrospectively between the years 2003 to 2014. The cases were selected at least light perception visual acuity and followed longer than 12 months. Preoperative and postoperative corrected distance visual acuity levels(CDVA), intraocular pressure(IOP), number of medication and central corneal thickness(CCT) were recorded. Complications and additional surgeries were noted. The perfect achievement were considered as the combination of; no additional surgery necessity, achieved mean IOP level between 5-22 mmHg, stability of visual acuity and corneal transparency. Forty eight eyes of 47 refractory glaucoma cases with neovascular(n=13), aphacic(n=13), secondary to penetrating keratoplasty(PK)(n=7), congenital(n=4), traumatic(n=5) and primer refractory glaucoma(n=6). Mean age was 50.40±22.80 years, mean follow up was 32.33±20.78(12-84) months, preoperative and postoperative CDVA were respectively 1.50±0.61 and 1.60±0.57 LogMAR, IOP values were 39.22±9.47 and 17.02±4.29 mmHg, number of medication were 3.47±0.92 and 1.52±1.09, CCT were 590.00±88.86 and 655.25 ±170.88µm.(p<0.05) Additional surgeries were suprachoroidal hemorhage drainage(n=1), AGV tip cleaning(n=5), anterior vitrectomy(n=5), AGV reposition(n=3), AGV tip shorthening(n=6), corneal greft insufficieny related PK(n=3), additional cyclodestructive procedures(n=5). Perfect surgical, total surgical success and unsucceful surgical rates were detected as %46(n=22), %89.4(n=43) and %10.6(n=5) respectively. AGV was a considerable succesfull surgical option for decreasing the IOP in refractory glaucoma cases. However even there is not a significant AGV endothelial touch, endothelial insufficiency related corneal edema and eventual visual loss was seen.

Keywords: Ahmed Glokom Valve, Refractory Glaucoma, Corneal Edema.


Dirençli Glokom Olgularında Ahmet Glokom Valf İmplantasyonunun Uzun Dönem Klinik Sonuçları

Serpil Yazgan1, Uğur Çelik2, Sılay Cantürk Uğurbaş1, Şükrü Bayraktar3, Ömer Faruk Yılmaz3
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Glokom Birimi, İstanbul, Türkiye

Dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valf(AGV) implantasyonunun göz içi basıncı, görme keskinliği ve kornea üzerindeki uzun dönem etkilerini değerlendirmektir. 2003-2014 yılları arasında dirençli glokom tanısıyla Ahmed valf implantasyonu yapılan olgular geriye dönük incelendi. Görme keskinliği en az ışık hissi düzeyinde olan ve 12 ay takip süresi olan hastalar seçildi. Ameliyat öncesi ve son muayenedeki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği(EİDGK), göz içi basıncı(GİB), medikasyon sayısı ve merkezi kornea kalınlığı (MKK) kaydedildi. Komplikasyonlar ve uygulanan ilave cerrahiler not edildi. İlave glokom cerrahilerine ihtiyaç duyulmadan GİB’nın ilaçlı/ilaçsız 5-22 mmHg olması ve görme keskinliğinin korunması ve kornea saydamlığının devamlılığı tam cerrahi başarı sayıldı. Neovasküler(n=13), afakik(n=13), penetran keratoplastiye ikincil(n=7), konjenital(n=4), travmatik (n=5) ve primer dirençli glokom (n=6) olmak üzere 47 dirençli glokom olgusunun 48 gözü değerlendirildi. Yaş ortalaması 50.40±22.80 yıl, takip süresi 32.33±20.78(12-84) ay, operasyon öncesi ve son takipteki EİDGK sırasıyla 1.50±0.61 ve 1.60 ±0.57 LogMAR, GİB değerleri sırasıyla 39.22±9.47 ve 17.02±4.29 mmHg, medikasyon sayısı sırasıyla 3.47±0.92 ve 1.52±1.09, MKK sırasıyla 590.00±88.86 ve 655.25±170.88 mikron saptandı.(p<0.05) İlave uygulanan cerrahiler; suprakoroidal hemoraji drenajı(n=1), tüp ucu temizliği (n=5), anteriyor vitrektomi (n=5), tüp repozisyonu(n=3), tüp ucu kısaltılması(n=6), grefon/korneal yetmezlik nedeniyle PK(n=3), ilave siklodestriktif işlem(n=5) şeklindeydi. Tam cerrahi, toplam ve başarısızlık oranları sırasıyla %46 (n=22), %89.4(n=43), %10.6(n=5) olarak saptandı. AGV ile dirençli glokom olgularında tatmin edici göz içi basıncı düşüşü sağlanmaktadır. Ancak zamanla görünür bir tüp-endotel teması olmasa bile endotel yetmezliğine bağlı kornea ödemi ve görme kaybı oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahmed Glokom Valfi, Dirençli glokom, Kornea ödemi.


Serpil Yazgan, Uğur Çelik, Sılay Cantürk Uğurbaş, Şükrü Bayraktar, Ömer Faruk Yılmaz. Long Term Results Of Refractory Glaucoma Cases With Ahmed Glaucoma Valve Implantation. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 15-22

Corresponding Author: Uğur Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved